« terug naar vorige pagina

Toestemming uitwisseling van uw gegevens

In onze huisartsenpraktijk registreren wij gegevens over u en uw hulpvragen in de computer.

In de avond, nacht, het weekend en tijdens feestdagen wordt onze zorg overgenomen door de huisartsenpost. Voor de continuïteit van de zorg is het voor u en deze zorgverleners fijn om uw patiëntendossier te kunnen raadplegen.

De politiek vraagt ons zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. We mogen deze gegevens alleen beschikbaar stellen aan anderen wanneer u daarvoor toestemming geeft. Geen toestemming betekend geen uitwisseling.

Wanneer u onze praktijk bezoekt zullen wij u vragen om een formulier in te vullen. Hierop dient u aan te geven of u wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw gegevens.
Ook wanneer u geen formulier invult worden uw gegevens niet uitgewisseld.

Het is ook mogelijk deze keuze vanaf 15 maart via internet aan te geven op www.ikgeeftoestemming.nl .

Wanneer u meer wilt weten over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens, vraagt u dan in de praktijk naar een folder of kijk op www.vzvz.nl .

 

Patiënt verandert van huisarts. Zijn er richtlijnen voor het overdragen van een huisartsendossier?

Toelichting

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld dat een arts een dossier bijhoudt waarin gegevens over de patiënt worden opgenomen. De plicht tot bewaring van een dossier eindigt niet (automatisch) bij het einde van de behandelingsrelatie / -overeenkomst. De bewaartermijn voor medische dossiers (ook die van overleden patiënten) bedraagt vijftien jaar, te rekenen vanaf het moment dat de gegevens zijn opgesteld. In de praktijk wordt gerekend vanaf het einde van de behandeling. Als algemene regel geldt dat alle patiëntendossiers tenminste tot 2010 bewaard moeten worden, ook als ze op dat moment ouder zijn dan vijftien jaar. 

Situaties

Twee redenen voor wisseling van huisarts kunnen worden onderscheiden:

1. De patiënt kiest een nieuwe huisarts

Zie hiervoor KNMG ‘Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts, een actualisering’

De hoofdregel van dit advies is dat de oude huisarts het dossier van de patiënt met diens toestemming zonder tussenkomst van de patiënt en bij voorkeur persoonlijk of via aangetekende post overdraagt aan de nieuwe huisarts.

  • De huisarts legt een dossier van de patiënt aan met alle in het kader van de gezondheid en voor de behandeling relevante gegevens. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het beëindigen van de behandelrelatie of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Alleen een vernietigingsverzoek van de patiënt dat gehonoreerd wordt bekort deze termijn (zie punt 2 van het advies).

  • Als de patiënt een nieuwe huisarts heeft, draagt de oude huisarts (delen van) het dossier met toestemming van de patiënt aan de nieuwe huisarts over. De huisarts draagt het dossier over zonder tussenkomst van de patiënt en bij voorkeur persoonlijk of via aangetekende post (zie 3). 
    De oude huisarts maakt van de overdracht van het dossier een aantekening met zo mogelijk de naam van de opvolger en de datum van de overdracht.

  • Het originele dossier wordt niet aan de patiënt meegegeven; de patiënt kan eventueel wel vragen om een afschrift van het dossier (zie 2).

  • Is de nieuwe huisarts nog niet bekend of wenst de patiënt de naam (en het adres) van de nieuwe huisarts niet prijs te geven, dan bewaart de oude huisarts het dossier tot het moment dat de nieuwe huisarts bekend is of totdat de nieuwe huisarts de patiënt alsnog bewogen heeft het dossier door hem te laten overdragen (zie 5).

  • Geeft de patiënt geen toestemming voor de overdracht, dan bewaart de oude huisarts het dossier in beginsel tot 15 jaar na het beëindigen van de behandelingsovereenkomst (laatste bezoek aan of van de huisarts) of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is. Hij informeert de patiënt over de mogelijke nadelige gevolgen voor de continuïteit van zorg van ´meerdere dossiers´ bij twee verschillende huisartsen. (zie 6).

  • In zeer uitzonderlijke situaties kan de arts besluiten om bepaalde gegevens toch aan de nieuwe huisarts te verstrekken. Het moet dan gaan om situaties waarbij er concreet gevaar of schade voor de gezondheid van de patiënt of het gezin bestaat en er aan de criteria voor een ‘conflict van plichten’ wordt voldaan (zie 6).

  • Indien het Landelijk schakelpunt (LSP) gebruikt wordt, zal de oude huisarts na overdracht van het dossier de gegevens daar moeten afmelden. De nieuwe huisarts meldt ze in dat geval aan (zie 9).

2. De huisarts draagt de praktijk over aan een andere arts

Wanneer een (huis)arts de praktijk overdraagt aan een andere (huis)arts, zal voor de overdracht van de medische gegevens in principe de toestemming van de patiënten noodzakelijk zijn. Het zal echter veelal om praktische redenen niet mogelijk zijn iedere patiënt hierover persoonlijk te benaderen. Daarom zal in een dergelijk geval volstaan mogen worden met het toepassen van het geen bezwaarsysteem. Het plaatsen van advertenties in regionale kranten of een maatregel van gelijke strekking, zoals een gezamenlijke brief van beide artsen aan de patiënten, met daarin opgenomen een termijn waarbinnen patiënten eventueel hun bezwaar kenbaar kunnen maken, is daartoe noodzakelijk.